>
OOPS!
YOUR BROWSER IS NOT SUPPORTED
To view this page, please use one of these browsers
Live Cameras

no live camera found

Latest news
20.07.2020

მწვანე ხეივანი. III და IV ბლოკების საძირკვლის ჩასხმა

მწვანე ხეივნის პროექტში, III და IV ბლოკებში ჩატარდა ქვაბულის ამოღების სამუშაოები. მიწის მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებდა თეგეტა რენტალს. მოხდა 10000 მ3 მიწის ექსკავაცია/გატანა. ჩაესხა საძირკველი. რისთვისაც გამოვიყენეთ 1500 მ3 Lafarge Georgia-ს ბეტონი.